การแถลงข่าว

การเปลี่ยนใส่ข้อกระดูกสันหลังเทียม” 
วันที่ 7 ตุลาคม 2547 ณ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย