อาการปวดหลัง ( Back Pain ) เป็น “ สาเหตุหลัก ” ที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่คลินิกออร์โธปิดิกส์ทั่วโลก และประมาณ หนึ่งในสาม ของผู้ป่วยของแผนกออร์โธปิดิกส์ จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ “ หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม ” ( Degenerative Disc Disease ) ซึ่งนับเป็น ปัญหา และ สาเหตุ ที่ พบบ่อยที่สุด ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่อยู่ในวัยทำงาน การเปลี่ยนแปลงของหมอนรองกระดูกสันหลัง อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่สูงขึ้น ( Natural Aging Process ) หรือ การบาดเจ็บที่มีต่อหมอนรองกระดูกเอง หรือ ปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย จากเหตุดังกล่าวทำให้ อุบัติการณ์ของโรคปวดหลังเรื้อรังมีเพิ่มมากขึ้น ใน “ ทุกอาชีพ” และ “ เกือบทุกช่วงอายุ ”
                    การรักษา “ อาการปวดหลังเรื้อรัง ” จะมี กระบวนการรักษา ที่ หลากหลาย รวมทั้ง การรักษาแบบอนุรักษ์นิยม ( Conservative Treatment ) และ การผ่าตัด ( Surgical Treatment ) … จากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิธีการผ่าตัด ที่นับเป็น มาตรฐาน ของการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง อันเนื่องมาจากหมอนรองกระดูกเสื่อม ซึ่ง มีการใช้มากที่สุดทั่วโลก ได้แก่ การเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง ( Fusion Procedure ) ซึ่งกระบวนการเชื่อมข้อกระดูกสันหลังนั้นนับเป็น การแก้ปัญหาอย่างถาวร ( Permanent and Irreversible ) หากแต่ว่าผลของการรักษาดังกล่าว สามารถทำให้ผู้ป่วยหายปวดหลังได้ หากแต่ต้องสูญเสียข้อกระดูกสันหลังไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ “ คุณภาพชีวิตลดลง ” เนื่องจากข้อกระดูกสันหลังดังกล่าว เป็นข้อที่จำเป็นต้องใช้ในขณะ … ก้มเงย … นั่ง … ยืน